พื้นฐานการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

 Water Pollution Control System (WPCS) Need Assessment Seminar and Kick-off Workshop for Activities in Thailand

Topic : Specific Water Pollution Control Needs in The Galvanic Industry

Download Presentation
Technical - Electroplating

การป้องกันการกัดกร่อนด้วยวิธีชุบไฟฟ้า
การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับกระบวนการชุบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard)บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อาคาร ซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02(+66)-6959499 แฟกซ์ 02(+66)-6959495